Rok szkolny 2020/2021 - WAKACJE!!! Życzymy miłego wypoczynku.

Deklaracja dostępności

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • występuje element marquee, przedstawiający przewijający się tekst, którego użytkownik nie może zatrzymać;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • występują sąsiadujące zdjęcia i obrazy graficzne, które posiadają taki sam tekst alternatywny;
 • występują zdjęcia i obrazy graficzne, które posiadają zbyt długi opis alternatywny;
 • występują obrazy, które posiadają wartość atrybutu TITLE, ale nie posiadają wartości ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błedne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach atrybut TITLE jest taki sam jak atrybut ALT;
 • istnieją przyciski, które nie posiadają opisu funkcji jaką spełniają;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówka;
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bolesław Kossakowski, boleslawkossakowski@5lo.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676163. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Budynek posiada dwa główne wejścia i dwa pomocnicze, wszystkie otwierane ręcznie. Wejście główne od ulicy Marszałkowskiej – przeznaczone dla uczniów, wejście od strony wewnętrznego dziedzińca – przeznaczone dla nauczycieli i wejścia pomocnicze od strony zielonego patio – używane tylko w okresie letnim i w razie potrzeby. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu . Żadne wejście nie jest zabezpieczone bramką i nie posiada podjazdu dla wózków. Budynek jest wielokondygnacyjny, z bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach co uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów wind i toalet.
  Żadna z toalet nie jest wyposażona i dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) nie są oznaczone kontrastowymi barwami. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Koordynatorem ds. dostępności cyfrowej jest Pan Bolesław Kossakowski.
Koordynatorem ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami jest Pan Grzegorz Kawecki

CUM Kielce