ROK SZKOLNY 2020/2021

Doradztwo zawodowe w V LO

Liceum otwiera drogę do dalszego życia, ale też konieczności wyboru drogi życiowej – studiów, kariery.

Bazując na swoich zainteresowaniach, zdolnościach , oraz słabych i mocnych stronach, uczniowie mogą przygotować się, podjąć decyzję o wyborze przyszłego zawodu.

W VLO w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowane zostały warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas III na temat: „Strategia planowania przyszłości. Proces decyzyjny wyboru przyszłości zawodowej – zagadnienia kluczowe”.

Prowadził je pan mgr Andrzej Siwoń z MZPPP w Kielcach.

W II semestrze doradztwem mieli zostać objęci uczniowie z klas I i II , ale niestety ze względu na konieczność zdalnego nauczania, plany musiały ulec zmianie.

   Doradca zawodowy pan mgr Andrzej Siwoń zaproponował odbycie takich zajęć w formie zdalnej , dlatego scenariusze takich zajęć  zostały przekazane nauczycielom do wykorzystania na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

   Uczniowie, rodzice i nauczyciele, mogą również kontaktować się z doradcami zawodowymi z MZPPP –pod numerem tel. +41 3676728

Poniżej znajdują się informacje dla maturzystów, Rodziców, nauczycieli, które warto wykorzystać przed podjęciem decyzji,  związanej z wyborem dalszej drogi kształcenia, bądź zawodu.

Instytucje rynku pracy

Instytucje rynku pracy realizują zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do:

 • pełnego i produktywnego zatrudnienia;
 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Instytucje rynku pracy to:

 • Publiczne służby zatrudnienia - tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
 • Ochotnicze Hufce Pracy - są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia - strona internetowa
 • Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy - są to:
  1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
  2) organizacje pracodawców,
  3) organizacje bezrobotnych,
  4) organizacje pozarządowe
   - jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 • Instytucje partnerstwa lokalnego - są to grupy instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

Inne podmioty wspierające działania instytucji rynku pracy to m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

WYKAZ PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA PRZEPROWADZIĆ DIAGNOZĘ UCZNIA Z PREDYSPOZYCJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH W KIELCACH

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach
adres: 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16,  e-mail: sekretariat@mzppp.pl, tel: +48 41 367 67 28

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
ul. Częstochowska 110, 26 – 065 Piekoszów tel/fax: +48 41306 11 15, email: 
ppp_piekoszow@poczta.onet.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel./fax: +48 41 342 67 57
e-mail: mck.kielce@ohp.pl

ZOUM Kielce