Rok szkolny 2020/2021 - WAKACJE!!! Życzymy miłego wypoczynku.

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, do wychowawców klas lub przelewem na następujące konto:

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców
Numer rachunku odbiorcy: 24 1020 2629 0000 9702 0009 7931
Nazwa zleceniodawcy: imię, nazwisko oraz adres
Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, cel wpłaty, imię i nazwisko ucznia, klasa

Przekazuję Państwu adres email, który jest już aktywny. Możecie Państwo wysyłać pytania, propozycje działań z Radą Rodziców na kontakt:

radarodzicowv5lo@gmail.com

 


 

Szanowni Rodzice!

W imieniu Rady Rodziców  V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach serdecznie dziękuję za złożone deklaracje dotyczące wpłat na działalność Rady polegającą na aktywnym wspieraniu funkcjonowania naszej Szkoły. Jednocześnie gorąco apeluję do Państwa o uiszczanie składek,  ponieważ na podstawie zebranych deklaracji sporządzany jest Plan Wydatków Rady Rodziców.

Z zebranych środków Rada Rodziców przede wszystkim dofinansowuje wydatki uczniów (są to w pierwszej kolejności pomoc socjalna - zapomogi, a także wyjazdy na olimpiady, zawody i konkursy).

Pokrywamy niektóre wydatki służące całej szkolnej społeczności, takie jak: np. imprez szkolnych, niekiedy mamy swój udział w kosztach adaptacji i wyposażenia pomieszczeń klasowych oraz likwidowaniu nagłych awarii szkolnych urządzeń.

Tych Państwa, którzy jeszcze nie zadeklarowali wpłaty na Radę Rodziców, pragnę poinformować, że można to uczynić w trakcie całego roku szkolnego. Jeśli kwota (jedna z najniższych) jest dla Państwa za wysoka, bardzo proszę o wpłatę mniejszej. Każda kwota jest ważna.

 


 
Szanowni Rodzice!

By osiągnąć jedność w oddziaływaniu dla dobra dziecka, bardzo ważna jest współpraca rodziców z dyrekcją i nauczycielami w naszej szkole. Wszystkim nam powinno zależeć na integracji całej społeczności szkolnej oraz na współpracy z podmiotami reprezentującymi środowisko lokalne.

Nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami to trudny, skomplikowany i długotrwały proces, wymagający od wszystkich zrozumienia i taktu, ale warto w niego inwestować.

W tym roku szkolnym Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego zobowiązuje się do jasnego określenia strategii współpracy, określenia bliższych i dalszych kierunków działania, a także zaangażuje się w ich wykonanie. Wierze, ze uda nam się osiągnąć dobry  poziom współpracy, która będzie służyła całej społeczności szkolnej. Do tego potrzebna jest m.in. systematyczna i zaplanowana pedagogizacja rodziców, a nie okazjonalne i dorywcze kontakty nauczyciela z rodzicami. Powinien to być raczej pewien proces w ciągu, którego rodzic zostanie wzbogacony w wiedzę, która umożliwi mu lepsze poznanie potrzeb i możliwości dziecka. Jeśli współpraca nauczyciela z rodzicami jest dobra, obydwoje wzajemnie się akceptują i okazują sobie zrozumienie – procentuje to w efektach oddziaływań edukacyjnych.

Dzięki tego typu spotkaniom zostanie nawiązany bliski kontakt z rodzicami i ich bardziej serdeczny stosunek do przedsięwzięć i wszelkich zamierzeń nauczyciela.

Dobra współpraca wychowawcy z rodzicami i opiekunami dziecka polega na nieustannym, wzajemnym uzupełnianiu się. Właściwe współdziałanie powinno polegać na wspólnej organizacji procesu wychowania zarówno w szkole jak i w domu rodzinnym poprzez podwojenie sytuacji wychowawczych, ujednolicenie sposobu oddziaływań, poprzez roztaczanie kontroli i wzmacniania motywacji do nauki.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny od spotkania z Samorządem Uczniowskim. Współpraca samorządu z rodzicami daje obu stronom szansę na większy wpływ na to, co dzieje się w szkole. Na zaplanowanym już spotkaniu spróbujemy odpowiedzieć sobie napytania:

 • Jaką rolę mogą pełnić rodzice w samorządzie uczniowskim?
 • Jak sprawnie zorganizować współpracę samorządu uczniowskiego z rodzicami?
 • Jak zachęcić rodziców do angażowania się w samorząd uczniowski?
 • Na co mogą mieć wpływ rodzice w samorządzie uczniowskim?
 • Jakie korzyści mogą odnieść uczniowie, a jakie rodzice ze wspólnego działania w samorządzie uczniowskim?
 • W jakich sprawach samorządu uczniowski może współpracować z rodzicami?
 • Jaka jest rola rady rodziców w szkole?
 • Jakiego wsparcia może oczekiwać samorząd uczniowski ze strony rodziców?
 • Jak zapewnić sprawną komunikację między samorządem i radą rodziców?
 • Jak zachęcić rodziców do angażowania się w sprawy uczniowskie?
 • Jaką formę może mieć współpraca samorządu z rodzicami?

Spotkanie to pozwoli nam na zastanowienie się nad rolą rodziców we wspólnocie szkolnej, a także możliwościami współpracy samorządu uczniowskiego z rodzicami. O efektach spotkania i wypracowanych wnioskach zostaną Państwo poinformowani.

CUM Kielce